GENERELLE VILKÅR


Følgende vilkår gjelder for bruk av parkeringsplasser eller bomveier som Leietaker leier av Utleier på abonnement. Leietaker kan leie parkeringsplasser eller bompasseringstillatelser for flere brukere. Disse vilkårene gjelder også for brukerne.

Leietaker er ansvarlig for å sørge for at kjøretøyene som skal bruke abonnementet, er registrert av Leietaker i UNUM APP eller i selvbetjeningsportalen på www.unum.no på forhånd. Dette gjelder også for kjøretøy som leiebil eller lånebil. Kjøretøyene må være registrert i profilen før de kjører inn på området. Kjøretøy som ikke er registrert i profilen, vil bli fakturert i henhold til korttidstakster med fakturagebyr, eller det kan ilegges kontrollsanksjon i samsvar med gjeldende vilkår på stedet.

Brukeren har ansvaret for å kontrollere at det finnes et gyldig abonnement/tillatelse tilknyttet profilen sin, og at det er knyttet til riktig kjøretøy. Hvis dette ikke er tilfelle, må brukeren betale for parkering eller bompassering i henhold til gjeldende korttidstakster, eller det kan ilegges kontrollsanksjon i samsvar med vilkårene som gjelder på stedet.

Leietaker kan ha flere biler knyttet til avtalen, men antall samtidige parkerte biler kan ikke overstige det som er spesifisert i avtalen. Hvis antall biler overskrides, må brukeren betale gjeldende korttidstakster eller kontrollsanksjon på anlegg uten ANPR (UNUM). For eksempel, hvis det er en avtale med en tillatelse og flere biler, må den første bilen som kjører inn, forlate anlegget før tillatelsen blir gyldig for andre biler i samme tillatelse.

Når det gjelder tildelte elektroniske parkeringstillatelser, er brukeren pålagt å sørge for at kjøretøyets registreringsnummer er lagt inn i UNUM APP eller i profilen på www.unum.no. Hvis registreringsnummeret ikke er lagt inn og knyttet til brukerens profil, anses ikke kjøretøyet som registrert, og brukeren må betale i henhold til gjeldende korttidstakster, eller det kan ilegges kontrollsanksjon i samsvar med vilkårene som gjelder på stedet. Kjøretøyet må være kjørbart og ha gyldig kjennemerke.

Parkeringsplassen kan bare brukes til parkering av personbiler. Bilvask, service, reparasjoner osv. er ikke tillatt. Brukeren må følge de ordensreglene som utleieren har fastsatt. Anlegget kan ikke brukes på annen måte enn det som er angitt uten skriftlig samtykke fra utleieren. Både Leietaker og brukeren er forpliktet til å følge retningslinjene for bruk av anlegget, inkludert skilt med vilkår for parkering.

Leietaker har ikke rett til å overdra denne avtale, eller til å fremleie parkeringsplassen(e).

Ved endringer etter avtalesignering i antall eller type parkeringsplasser (herunder oppsigelse), sender Utleieren skriftlig endringsbekreftelse til Leietaker.

Hver av partene kan si opp leiekontrakten uten nærmere grunn. Avtalen løper til den sies opp. Oppsigelse sendes på e-post til post@vestpark.no. Oppsigelsesperioden starter fra den 1. påfølgende måned. Ved bindingstid må leietaker betale for leien ut hele bindingstiden. 

Leien betales forskuddsvis hver måned. Utleier belaster betalingskort den siste dagen hver måned eller sender faktura (ved særskilt avtale) senest 14 dager før forfall. Dersom Leietaker ikke har dekning eller gyldig betalingskort vil leietaker motta faktura i henhold til korttidstakster med fakturagebyr eller det kan ilegges kontrollsanksjon i samsvar med gjeldende vilkår på stedet. I tillegg må leien betales iht. leieavtale ut bindingstiden dersom det er bindingstid.

Ved forsinket betaling av leie, svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i kraft i stedet for denne. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring.

Leien KPI-reguleres 1. januar i henhold til SSB konsumprisindeks eller i henhold til markedsleie for tilsvarende leieforhold. Dersom konsumprisindeksen blir opphevet, skal annen tilsvarende offentlig indeks benyttes. Fast reguleringsindeks er KPI, denne justeres hvert år.

Utleier er ikke ansvarlig for tyveri eller skade som måtte bli påført Leietakers kjøretøy, uansett årsak.

Dersom partene ikke har inngått særskilt avtale om rett til faste plasser, kan parkering kun skje på plasser som ikke er reserverte. Reserverte plasser skal være merket. Utleier har til enhver tid rett til å regulere eller gjøre endringer i hvilke plasser leietaker har anledning til å benytte.

Leietaker er ikke garantert plass med mindre det foreligger en særskilt avtale hvor det er spesifisert i avtalen at leietaker er garantert plass. Utleieren er ikke ansvarlig for konsekvenser av at det ikke er ledig plass for leietaker. 

Dersom det er nødvendig med vedlikehold eller endringsarbeider på anlegget, eller ved eventuelle driftstekniske problemer, kan leietakeren bli nektet adgang. Leietakeren skal, når det er mulig, få varsel minst en uke før arbeidet starter, og kan kreve refusjon av leie for den aktuelle perioden hvor de blir utestengt fra parkeringsanlegget. Utleier har ingen erstatningsplikt utover å refundere leiebeløpet.

Dersom anlegget blir skadet på grunn av brann, oversvømmelse eller andre omstendigheter som ikke skyldes utleierens uaktsomhet, vil leiekontrakten umiddelbart opphøre. I slike tilfeller opphører utleierens plikt til å tilby parkeringsplasser i henhold til avtalen, og leietakeren har ingen rett til erstatning eller refusjon av leie.

Ved enhver form for mislighold av den inngåtte avtalen kan utleieren kreve at leieforholdet blir avsluttet med øyeblikkelig virkning. Manglende eller forsinket betaling av leien anses som alvorlig mislighold. Ved alvorlig mislighold har utleieren rett til å inndra/sperre gyldige parkeringskort/tillatelser. Biler som er parkert i utleierens parkeringsanlegg kan eventuelt bli fjernet for leietakerens regning.

Leietakeren aksepterer under samme betingelser å gi avkall på parkeringsplassen(e) uten søksmål eller dom i henhold til tvangsfullbyrdelseslovens paragraf 13 - 2, 3. ledd. Leietakeren kan ikke fremme motkrav mot utleieren med mindre motkravet er erkjent av utleieren eller rettskraftig avgjort.

Leietakeren har angrerett i henhold til angrerettloven av 20. juni 2014. Ved bestilling av avtale for leie av parkeringsplass har leietakeren 14 dagers angrerett. Dersom leietakeren ønsker å benytte seg av angreretten, må leietakeren gi utleieren beskjed om bruk av angreretten innen 14 dager fra avtalen ble inngått. Leietakeren kan fritt benytte seg av angreretten uten å oppgi noen grunn.

For å benytte seg av angreretten, må leietakeren gi utleieren skriftlig og tydelig melding. Det kan også benyttes det vedlagte angrerettskjemaet som et alternativ. Leietakeren har bevisbyrden for å påvise at angreretten er blitt gjort gjeldende, og det anbefales å bruke angrerettskjemaet, selv om det ikke er obligatorisk. Meldingen kan sendes per post eller e-post til post@vestpark.no.

Når angreretten utøves, opphører begge parters forpliktelser i henhold til avtalen. I slike tilfeller er utleieren forpliktet til å tilbakebetale eventuelle betalinger til leietakeren uten unødig forsinkelse, og senest innen 14 dager etter at utleieren har mottatt melding om leietakerens beslutning om å benytte seg av angreretten. Tilbakebetalingen vil bli gjort med samme betalingsmiddel som leietakeren brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre leietakeren uttrykkelig har avtalt noe annet med utleieren. Videre vil leietakerens registrering av kjøretøyet på den aktuelle avtalen bli slettet, slik at tjenesten ikke kan brukes.

Dersom leietakeren bestiller eller tar i bruk en leieavtale med oppstart mindre enn 14 dager fra bestillingstidspunktet, samtykker leietakeren til at tjenesten anses som levert fra avtalt oppstartstidspunkt, selv om det er før utløpet av angrefristen. Leietakeren er klar over at angreretten bortfaller når tjenesten tas i bruk av leietakeren eller når utleieren gjør tjenesten fullt tilgjengelig til avtalt tidspunkt, i samsvar med bestemmelsene i angrerettloven § 22 bokstav c.

Du kan finne skjemaet for å benytte angreretten på følgende lenke: 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/skjema/skjema-2/skjema-om-angrerett/id614564/

VILKÅR for områder som omfattes av ANPR (skiltgjenkjenning)

Kortversjon av vilkår

 • Det er ditt ansvar å sette deg inn i og følge parkeringsreglene på stedet der du parkerer.
 • Du må sørge for at riktig bilnummer og gyldig betalingskort er registrert i profilen din, og at riktig takstgruppe er angitt der det kreves (unntatt områder med skiltgjenkjenning). Feilaktige opplysninger kan medføre kontrollsanksjon ("parkeringsbot").
 • MERK: Du må være eieren av kjøretøyet som registreres i appen eller ha tillatelse fra eieren til å bruke og registrere kjøretøyet.
 • Hvis betaling ikke kan gjennomføres via applikasjonen (heretter referert til som "Mobilapp") eller på nettstedet (unum.vestpark.no), må du betale på andre måter, for eksempel ved en automat.
 • Informasjonen du gir oss, brukes til å sikre at Mobilappen fungerer som den skal. Annen bruk av informasjonen vil være i samsvar med gjeldende lover og regler.
 • Ved å akseptere disse vilkårene samtykker du til brukervilkårene og løpende oppdateringer av funksjonene som til enhver tid er tilgjengelige i Mobilappen.

Detaljerte vilkår

Dette er en avtale mellom VestPark AS, organisasjonsnummer 998 413 346, som leverandør, og deg som bruker og kunde. Avtalen omfatter bruken av Mobilappen og nettstedet for betaling av parkering, samt alle funksjoner som til enhver tid er tilgjengelige i Mobilappen. Vennligst besøk våre nettsider for en mer detaljert beskrivelse av Mobilappen og tjenestene til VestPark AS. Avtalen trer i kraft når du aksepterer disse vilkårene.

Brukerens ansvar og forpliktelser 

 • Du må sørge for at det registrerte betalingskortet gjennom VestPark AS, eller eventuelle andre valgte betalingsmetoder, er gyldig, ikke er sperret, og at den tilknyttede kontoen (hvis du har registrert en) har tilstrekkelig dekning.
 • Det er viktig å holde Mobilappen oppdatert med riktige opplysninger om deg, kjøretøyet ditt og betalingsinformasjon til enhver tid. Hvis du mistenker at uvedkommende har fått tilgang til eller kunnskap om innloggingsinformasjonen din, eller hvis du står overfor andre problemer som du ikke kan endre selv, må du varsle VestPark AS. Dette er nødvendig for at VestPark AS skal kunne iverksette nødvendige tiltak, som å blokkere innloggingsinformasjonen og/eller brukerkontoen din, eller oppdatere de registrerte opplysningene dine.
 • Du må selv sørge for at korrekte opplysninger om deg og dine kjøretøy til enhver tid er registrert hos VestPark AS. Feilregistrerte opplysninger kan føre til kontrollsanksjoner ("parkeringsbot"). Husk å oppdatere Mobilappen ved eventuelle endringer.
 • VestPark AS er ikke ansvarlig for feilregistrerte opplysninger, uavhengig av registreringsmetode.
 • Du må sørge for at påloggingsinformasjonen behandles og brukes på en sikker måte, ikke deles med uvedkommende eller gjøres tilgjengelig for andre.

Lading og fordelsparkering i UNUM


VestPark AS har avtaler med flere aktører som tilbyr fordelsparkering til sine ansatte. Hvis du ønsker fordelsparkering eller kontraktsparkering, vil du bli bedt om å legge inn en brukeridentitet og angi din fordelsordning i Fordelsparkering-menyen. Når det gjelder lading, forutsetter VestPark AS at kjøretøyets ladepunkter, batteri, ladeelektronikk og andre relevante komponenter fungerer som de skal under ladesesjonen. Hvis du lader ved en Ladestasjon der VestPark AS ikke er operatør, er eventuelle skader på kjøretøyet som oppstår under ladesesjonen, utenfor VestPark AS sin kontroll, og derfor er VestPark AS ikke ansvarlig for slike skader. Du er selv ansvarlig for transaksjoner som utføres med de registrerte RFID-brikkene dine.

Profil for brukere


For å opprette en brukerprofil må du registrere personlige opplysninger som e-post, mobilnummer, navn og postnummer. Du må også oppgi registreringsnummeret på kjøretøyet ditt. Vær oppmerksom på at du må være enten eieren av kjøretøyet som legges til i appen, eller være autorisert av eieren til å bruke og registrere kjøretøyet. Hvis du ønsker å bli belastet automatisk for parkeringen din, må du legge til et gyldig betalingskort. Ved å velge automatisk trekk kan du kjøre inn og ut av et parkeringsområde med skiltgjenkjenning (ANPR - Automatic Number Plate Recognition). Opplysningene dine vil bli brukt til å levere avtalt tjeneste og statistikk, og de vil behandles i samsvar med gjeldende personvernregler. Du er ansvarlig for å oppgi riktig kjøretøy og betalingskort til enhver tid. Vær oppmerksom på at Mobilappen kun støtter én aktiv parkering per brukerprofil om gangen, og at du alltid må følge gjeldende parkeringsregler på stedet.

Pris og Betaling

Avtalen gir brukeren rett til å bruke Mobilappen for å kjøpe parkeringstid og andre tilgjengelige tjenester i Mobilappen til enhver tid.

Avtalen gir VestPark AS rett til å belaste brukerens registrerte betalingskort med gjeldende priser.

Ved bruk av Mobilappen, nettsiden eller autotrekk for betaling av parkering påløper en serviceavgift uavhengig av parkeringens varighet. Størrelsen på serviceavgiften kan variere fra parkeringsanlegg til parkeringsanlegg. Du kan lese mer om våre priser og gebyrer ved å sjekke gjeldende takster på stedet der du parkerer. Brukergrupper med fordelsparkering kan ha en forhåndsbestemt rabattmodell.

Ved bruk av Mobilappen, nettsiden eller RFID-brikken for lading, påløper et startgebyr per ladesesjon, uavhengig av ladesesjonens varighet.

For å kunne betale i Mobilappen må du ha tilstrekkelig dekning på betalingskortet tilsvarende beløpet du har parkert for. Hvis det ikke er tilstrekkelig dekning, betalingskortet ikke er gyldig, det ikke er mulig å oppnå forbindelse med betalingsløsningen eller Mobilappen er midlertidig utilgjengelig, må du betale for tjenesten på andre måter.

Betalinger i Mobilappen/nettsiden behandles av Nets (Nets Branch Norway AS), en av markedets mest brukte betalingsløsninger, som også lagrer nødvendig kortinformasjon. Kortinformasjonen blir derfor ikke lagret i VestPark AS sine systemer.

Ved valg av faktura som betalingsmetode for enkeltpasseringer, parkeringer eller ved kjøp av abonnement, klippekort eller lignende påløper et fakturagebyr på NOK 19.

Ved eierskifte av kjøretøy er registrert eier av bilen ansvarlig for påløpt parkeringsavgift eller passeringstakst inntil melding om eierskifte er mottatt av selskapet.

Eier av bilen er betalingsansvarlig for all trafikk i selskapet sine anlegg, uavhengig av hvem som bruker kjøretøyet. Ved tyveri av bil eller skilt, kreves politianmeldelse før kundens ansvar for betaling bortfaller.

Passeringer eller parkeringer gjort i selskapets anlegg kan betales med bankkort, eller Vipps i inntil 48 timer etter passering. Ved valg av faktura som betalingsmetode tilkommer fakturagebyr.

Fordelsparkering er tilpasset de kundene som velger å benytte et av de mange alternativer som finnes for enkel betaling der og da. Ved å benytte fordelsparkering vil man få rabattert pris på en utført parkering. Fordelsparkering vil være opplyst på takster på det enkelte parkeringsområde hvor det er mulig å benytte fordelsparkering. Fordelsparkering kan gi rabatt på inntil 65 kr.

Brukere av våre anlegg som gjennom en aktiv handling betaler for et besøk, samtykker med det til at kravet er reelt, og at VestPark AS kan slette dokumentasjon av passeringen eller parkeringen.

Oppsigelse

VestPark AS kan si opp avtalen med brukeren uten varsel i tilfelle mislighold.

Brukeren kan når som helst avslutte avtalen.

Uoppgjorte forpliktelser mellom partene, inkludert betalingsforpliktelser, opprettholdes.

Personvern

Opplysninger registreres for å kunne levere tjenesten, administrere kundeforholdet ditt og for statistiske formål. Informasjon kan deles med tredjeparter, for eksempel i tilfeller der fordelsparkering er knyttet til en arbeidsgiver.

Dataene lagres innenfor EU. Registrerte opplysninger behandles i samsvar med gjeldende lover og regler (GDPR).

Markedsføring - Hva dine data blir brukt til

VestPark AS bruker primært dine personopplysninger til å administrere og kommunisere med deg om ditt kundeforhold i UNUM, samt for å gi deg den beste digitale opplevelsen i appen og enkel og sømløs parkering.

Hvis du har valgt å motta markedsføring, kan vi sende deg relevant informasjon om parkeringstilbud, tips og annen informasjon enten i appen, via SMS eller nyhetsbrev. Dette kan inkludere priskampanjer og informasjon om nye produkter og tjenester som forbedrer parkeringsopplevelsen din. Videre samler vi inn og behandler informasjon for å:

 • Effektivisere og være mer relevant. Vi bruker dataene for å unngå å sende deg informasjon og tilbud som er irrelevante, slik at du kun mottar det som er interessant for deg.
 • Forbedre brukervennligheten
 • Målrettet kommunikasjon via våre sosiale kanaler.
 • Kontinuerlig forbedring av produktet. Vi analyserer brukeradferden for å fokusere på det som er viktig for våre brukere.
 • Forebygge misbruk av tjenesten.

Klager

Ved mangelfull tjeneste eller feilaktige gebyrer, skal du umiddelbart sende en skriftlig klage til VestPark AS kundeservice, og senest innen 30 dager etter at den aktuelle tjenesten startet, eller fra det tidspunktet du ble kjent med eller burde blitt kjent med det aktuelle feilaktige gebyret. Klagen skal oppgi typen mangler eller feil. Du må gi rimelig hjelp til VestPark AS i forbindelse med eventuell undersøkelse av klagen.

Klager angående feilaktige parkeringsgebyrer skal rettes til operatøren av det aktuelle parkeringsområdet som oppgis på informasjonsskiltene på området og/eller som er angitt på faktura eller kontrollsanksjonen i henhold til gjeldende lover.

Force majeure

VestPark AS er ikke ansvarlig for feil eller forsinkelse i oppfyllelsen av vilkårene i denne avtalen som følge av årsaker eller omstendigheter utenfor VestPark AS sin rimelige kontroll. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, brann, flom eller andre naturkatastrofer, krigshandlinger, terrorhandlinger, arbeidskonflikter, feil, avbrudd eller forsinkelse i telefoni, internett eller andre kommunikasjonsnettverk, restriksjoner i normal ferdsel, ulykker, eksplosjoner, forstyrrelser, lovgivning eller tiltak fra offentlige myndigheter.

Kundeservice

VestPark AS kundeservice svarer på spørsmål angående avtalen og tjenestene som tilbys av VestPark AS. Vi hjelper deg best mulig via våre nettsider:

Kontakt oss på vår nettside www.unum.no, www.vestpark.no , eller pr. telefon på tlf +4721518270